Regulamin korzystania z Osady Guty

§ 1. Rezerwacja
1. Rezerwacji dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres kontaktowy e-mail: info@osadaguty.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 784-221-547.
2. Podczas rezerwacji należy podać następujące dane kontaktowe:
  • - imię i nazwisko,
  • - liczbę gości z zaznaczeniem czy jest to osoba dorosła czy dziecko (w przypadku dziecka należy podać jego datę urodzenia),
  • - termin planowanego pobytu.
3. Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji Gość zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 800zł oraz kaucji w wysokości 1000zł (kwota zadatku za pobyt Świąteczny oraz Sylwestrowy wynosi 4000zł oraz kaucja 1000zł), na rachunek Osady Guty 46 1050 1445 1000 0097 2157 7352. Za dzień wpłaty ww. należności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Osady Guty.
4. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku i kaucji jest jednoznaczna z zapoznaniem się przez Gościa z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
5. Dzieci do ukończenia 3 roku życia w dniu rozpoczęcia pobytu przyjmowane są bezpłatnie.
§ 2. Zasady pobytu
1. Doba rozpoczyna się o godz. 16 00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10 00 w dniu wyjazdu. Przekroczenie godziny, w której Gość zobowiązany jest do opuszczenia domku uprawnia właściciela Osady Guty do naliczenia opłaty za kolejną dobę pobytu, aż do dnia opuszczenia domku.
2. Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu. Wykwaterowanie następuje w domku, w obecności właściciela Osady Guty lub osoby przez niego upoważnionej.
  • W przypadku decyzji Gościa o przerwaniu pobytu przed wskazanym właścicielowi Osady Guty terminie planowanego pobytu nie przysługuje zwrot opłaty w części pozostałej do jego planowanego zakończenia.
3. W ciągu godziny od zakwaterowania Gość zobowiązany jest do dokonania oględzin domku, w szczególności sprawdzenia wszelkich urządzeń sanitarnych, mebli oraz drzwi przesuwnych. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi Osady Guty pod rygorem utraty uiszczonej kaucji.
4. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z domku (bez wiedzy i zgody właściciela Osady Guty bądź osoby przez niego upoważnionej) właściciel Osady Guty zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Wówczas Gościowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat, w tym kaucji.
5. Gość zobowiązany jest do zwrotu domku w stanie nienaruszonym, w tym pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, pod rygorem zatrzymania przez właściciela Osady Guty wpłaconej przez Gościa kaucji.
§ 3. Odwołanie rezerwacji
1. Gość może odwołać rezerwację bez ponoszenia z tego tytułu kosztów w terminie do 45 dni przed dniem rozpoczęcia planowanego przyjazdu. W przypadku pobytów zarezerwowanych na okres Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten wynosi 60 dni.
2. Odwołanie rezerwacji w okresach krótszych, aniżeli wskazane w ust. 1 powoduje przepadek kwoty w wysokości 50 % opłaty za planowany pobyt.
§ 4. Warunki płatności
1. Gość zobowiązany jest do uiszczenia całej opłaty za pobyt nie później niż w dniu przyjazdu.
2. Wraz z opłatą, o której mowa w ust. 1, pobierana jest kaucja w wysokości 1000zł tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez Gościa. Właściciel Osady Guty zobowiązuje się do zwrotu kaucji w ostatnim dniu pobytu, po stwierdzeniu pozostawienia domku w należytym stanie, a także w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu.
§ 5. Zasady pobytu
1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu możliwe jest wyłącznie na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia tytoniu w domku Gość zobowiązany jest do uiszczenia właścicielowi Osady Guty opłaty w wysokości 1000zł, która zostanie przeznaczona na przywrócenie domku do stanu sprzed złamania zakazu, a także pokrycia kosztów wezwania straży pożarnej.
2. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone w domku bądź na terenie Osady, w tym zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. W przypadku opuszczania domku, zarówno w trakcie pobytu jak i w dniu jego zakończenia, Gość zobowiązany jest do wyłączenia urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory) oraz zamknięcia na klucz drzwi wejściowych.
4. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym miejscu. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony.
5. Ze względu na wymogi ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia domku i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
6. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu właściciel Osady Guty jest uprawniony do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia domku, bez zwrotu uiszczonych opłat.
7. Osoby inne, aniżeli wskazane do pobytu przy dokonywaniu rezerwacji mogą przebywać na terenie Osady wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela Osady Guty.
8. Cisza nocna na terenie Osady obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do pozostawania na terenie Osady w obecności pełnoletniego opiekuna.
10. Użytkownicy grilla znajdującego się na terenie Osady Guty zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny i brykiet Goście organizują we własnym zakresie. Obok grilla dostępne jest bezpłatne drewno, z zachowaniem zasad bezpiecznego z niego korzystania.
11. Właściciel Osady Guty nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gościa i osób go odwiedzających.
12. Zabrania się ingerencji w centralny sterownik ogrzewania domku, za wyjątkiem regulacji temperatury na termostacie znajdującym się w domku.
13. W razie wypadku lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy apteczka znajduje się w przedpokoju domku.
14. Zabrania się chodzenia w butach na terenie domku, zwłaszcza na wysokim obcasie oraz narciarskich.
15. Właściciel Osady Guty zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
16. Na ternie Osady Guty znajdują się jacuzzi, które są obiektami niestrzeżonymi, dlatego dzieci mogą korzystać z ww. obiektów wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów, którzy ponosząc całkowitą odpowiedzialność za dzieci.
17. Przebywanie w jacuzzi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.
18. Maksymalna ilość osób korzystających z jacuzzi to 5. Obiekt może obciążyć za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystania z jacuzzi, w szczególności za uszkodzone elementy jacuzzi.
19. Zabrania się korzystania z jacuzzi osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawczaka, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
20. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko. Właściciele Osady Guty nie biorą odpowiedzialności za urazy powstałe wskutek korzystania z ww. obiektów.
21. Ze względów bezpieczeństwa dzieci do lat 12 mogą korzystać jacuzzi, placu zabaw, wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów. Właściciele Osady Guty nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostające na terenie Osady Guty bez opieki.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Dokonując rezerwacji, o której mowa w § 1, Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Gościa zawarte są na stronie internetowej Osady Guty w zakładce RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
2. Umowa o odpłatny pobyt w domku nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
3. Właściciel Osady Guty nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców mediów do domku, a spowodowane m.in. czasowym brakiem wody, prądu.
4. Na teren Osady Guty nie są przyjmowane zwierzęta.
5. Niniejszy Regulamin podaje się Gościowi do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.osadaguty.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się w dniu rozpoczęcia pobytu.
6. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy właścicielem Osady Guty a Gościem z tytułu świadczenia usługi o odpłatny pobyt w domku jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Osady Guty.
info@osadaguty.pl
wzorek osada guty wzorek osada guty wzorek osada guty